Deniz Yolu Kazası

DENİZ YOLU KAZASI

 

BU SIGORTA, POLIÇEDE BELIRTILEN SÜRE IÇINDE GEMI VEYA DIĞER DENIZ VE GÖL ARAÇLARI YA DA BUNLARA ILIŞKIN DIĞER SIGORTA ETTIRILEBILIR MENFAATLERIN MARUZ KALABILECEĞI RIZIKOLARI, POLIÇEDE BELIRLENEN KOŞULLARA BAĞLI OLARAK GÜVENCE ALTINA ALIR. BU MADDEDE YER ALAN 'GEMI VEYA DIĞER DENIZ VE GÖL ARAÇLAN' TERIMI, YÜK VE YOLCU GEMILERINI KAPSAR.

 

ANCAK SIGORTACI KABUL ETTIĞI TAKDIRDE, AHŞAP VEYA BETON YAHUT BUNLARIN KARIŞIMINDAN YAPILMIŞ TEKNELER, YELKENLI TEKNELER, TENEZZÜH TEKNELERI, YAT VE KOTRALAR, HIZMET MOTORLARI, BALIKÇI GEMI VE TEKNELERI, RÖMORKÖR, DUBA, ŞAT VE LAYTERLER, YÜZER HAVUZ, ŞAHMERDAN VE VINÇLER, YÜZER LOKANTA, DENIZ MOTOSIKLETLERI GIBI DENIZ VE GÖL ARAÇLAN ''GEMI VEYA DIĞER DENIZ VE GÖL ARAÇLARI'' TERIMI KAPSAMINDA SAYILIR. 

 

A.2. SINIF (KLAS) BELGESI

AKSI KARARLAŞTIRILMADIKÇA, SIGORTA KONUSU GEMI VEYA DIĞER DENIZ VE GÖL ARAÇLARI, SINIFLAMA KURUMLARI (KLAS MÜESSESELERI) TARAFINDAN VERILMIŞ SINIF BELGESINE SAHIP OLMALI VE BU BELGE SIGORTA SÜRESI IÇINDE GEÇERLILIĞINI KORUMALIDIR. SINIFLAMA KURUMLARI TARAFINDAN VERILMIŞ SINIF BELGESINE SAHIP OLMAYAN GEMI VE DIĞER DENIZ VE GÖL ARAÇLARININ SIGORTA KONUSU OLABILMESI IÇIN YÜRÜRLÜKTEKI ILGILI MEVZUAT HÜKÜMLERINE GÖRE INŞA EDILMIŞ OLMALARI ZORUNLUDUR.

 

A.3. SIGORTA TEMINATININ KAPSAMI

BU SIGORTA, RIZIKONUN GERÇEKLEŞMESI SONUCU GEMI VEYA DIĞER DENIZ VE GÖL ARAÇLARININ YAHUT BUNLARA ILIŞKIN DIĞER MENFAATLERIN UĞRAYACAĞI ZIYA VE HASARI, AYRICA TEMINATA DAHIL EDILMIŞSE SORUMLULUK TAZMINATINI, YAHUT BUNLARLA ILGILI MASRAFLARI KAPSAR. ZIYA VEYA HASAR YAHUT SORUMLULUK TAZMINAT ILE BUNLARA ILIŞKIN MASRAFLARIN KAPSAM VE IÇERIĞI, TEMINATA DAHIL VE ISTISNA EDILEN RIZIKOLAR, BU POLIÇEYE EKLENEN ÖZEL ŞARTLARLA BELIRLENIR.

 

A.4. SIGORTA DEĞERI

TARAFLAR BAŞKA BIR ESAS KARARLAŞTIRMAMIŞLARSA, GEMI VEYA DIĞER DENIZ VE GÖL AÇLARININ SIGORTA DEĞERI, RIZIKONUN BAŞLADIĞI ANDAKI DEĞERDIR. AKSI KARARLAŞTIRILMADIKÇA, YAKIT, KUMANYA VE LEVAZIM, GEMI ADAMLARININ ÜCRETLERI, SIGORTA ÜCRETI BU DEĞERE DAHIL DEĞILDIR.

 

A.5. AŞKIN VE EKSIK SIGORTA

SIGORTA BEDELI SIGORTA DEĞERINI AŞAMAZ, AŞAN KISIM VARSA GEÇERSIZDIR. SIGORTA BEDELI SIGORTA DEĞERINDEN AZ ISE TAZMINAT SIGORTA BEDELI ILE SIGORTA DEĞERI ARASINDAKI ORANA GÖRE ÖDENIR.

 

A.6. SIGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU

BU SIGORTA, AKSI KARARLAŞTIRILMADIKÇA, POLIÇEDE BELIRTILEN TARIHTE ÖĞLEYIN SAAT 12:00'DE BAŞLAR VE YINE POLIÇEDE BELIRTILEN TARIHTE ÖĞLEYIN SAAT 12:00'DE SONA ERER. HER IKI HALDE DE GEMI VEYA DIĞER DENIZ VE GÖL ARAÇLARININ BULUNDUĞU YERIN SAATI ESAS ALINIR.

 

B -HASAR VE TAZMINAT

 

B.1. RIZIKONUN GERÇEKLEŞMESI HALINDE TARAFLARIN YETKI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

RIZIKO GERÇEKLEŞTIKTEN SONRA, TARAFLARIN BÜTÜN HAKLARI SAKLI KALMAK KOŞULU ILE, HER TÜRLÜ KORUMA ÖNLEMLERINI ALMAYA VEYA BUNLANN ALINMASINI ISTEMEYE, GÖZETMEYE VEYA BUNLARA GIRIŞMEYE YAHUT BAŞLAMAYA SIGORTALI VEYA SIGORTA ETTIREN ZORUNLU, SIGORTACI DA YETKILIDIR. SIGORTACININ BU EYLEMLERINDEN DOLAYI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ PEŞINEN KABUL ETTIĞI ILERI SÜRÜLEMEZ.

 

SIGORTALI VEYA SIGORTA ETTIREN BU KONULARDA SIGORTACI ILE TAM BIR IŞBIRLIĞI YAPMAK, BU ÖNLEMLERIN ALINMASINA YARDIM ETMEK IÇIN ELINDEKI BÜTÜN BELGE VE BILGILERI SIGORTACIYA VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. BUNDAN BAŞKA, SORUMLU ÜÇÜNCÜ KIŞILERE KARŞI RÜCU HAKLARINI KORUMAK ÜZERE, BÜTÜN ÖNLEMLERI ZAMANINDA ALMAK VE GEREKLI IŞLEMLERI YAPMAK IÇIN, SIGORTALI VEYA SIGORTA ETTIREN, SIGORTACI ILE KOŞULSUZ IŞBIRLIĞI YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. SIGORTA ETTIREN VEYA SIGORTALI BU MADDEDE SAYILAN YÜKÜMLÜLÜKLERI YERINE GETIRMEZ VE BUNUN SONUCU ZARAR MIKTARINDA BIR ARTIŞ OLURSA BU KISIM SIGORTACININ ÖDEYECEĞI TAZMINATTAN INDIRILIR.

 

B.2. HASAR BILDIRIMI VE HASARA İLIŞKIN BELGELER

SIGORTA ETTIREN VEYA SIGORTADAN HABERI OLMASI HALINDE SIGORTA1I, RIZIKONUN GERÇEKLEŞTIĞINI ÖĞRENIR ÖĞRENMEZ BU DURUMU SIGORTACIYA BILDIRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. SIGORTA SÖZLEŞMESINDEN DOĞAN BORCUN MUACCEL OLABILMESI IÇIN SIGORTALI, TAZMINATIN HESABINI GÖSTEREN BIR LISTE ILE DIĞER GEREKLI BELGELERI VERMEK ZORUNDADIR.

 

BU BELGELER ÖZELLIKLE ŞUNLARDIR:

DENIZ RAPORU,

 

 

» KAZA ILE ILGILI GÜVERTE VE MAKINE JURNALLERININ ONAYLI KOPYALARI,

» DENIZE ELVERIŞLILIK BELGESI,

» KAZA ILE ILGILI SINIFLAMA KURUMU RAPORU,

» YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SINIF (KLAS) BELGESI; SINIF BELGESINE SAHIP OLMAYAN GEMI VE DIĞER DENIZ VE GÖL ARAÇLARI IÇIN ISE, A-2 MADDESINDE BELIRTILEN ESASLARA UYULDUĞUNA ILIŞKIN BELGE,

» EKSPERTIZ VE/VEYA DISPEÇ RAPORU,

» GEMI ADAMLARI DONATIMINDA ASGARI EMNIYET BELGESI,

» GEMI ADAMLARI LISTESI,

» ZARARA ILIŞKIN PROFORMA FATURA, MAKBUZ VB. BELGELER.

 

B.3. HALEFIYET

SIGORTACI, ÖDEMIŞ OLDUĞU TAZMINAT TUTARI ILE SINIRLI OLMAK KAYDIYLA, SIGORTALININ ÜÇÜNCÜ KIŞILERE KARŞI OLAN TAZMINAT TALEBI HAKLARINA SAHIP OLUR. SIGORTALI, SIGORTACININ ISTEĞI ÜZERINE BU HUSUSU DISPEÇTE VEYA SIGORTA TAZMINATI MAKBUZUNDA YAHUT BUNA AIT BIR BELGEDE BELIRTMEYI KABUL EDER.

 

C -ÇEŞITLI HÜKÜMLER

 

C.L. İYINIYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TARAFLAR, SIGORTA SÖZLEŞMESININ YAPILMASI SIRASINDA VE DEVAMI BOYUNCA IYINIYETLE HAREKET ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. SIGORTA ETTIREN VEYA SIGORTALI YAHUT BUNLARIN SÖZLEŞMEYI YAPMAKLA GÖREVLENDIRDIĞI KIŞILER, SÖZLEŞMENIN ESASINA ILIŞKIN KENDILERINCE BILINEN HER HUSUSU, SÖZLEŞME YAPILMADAN ÖNCE SIGORTACIYA BILDIRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERINE GETIRILMEMESI HALINDE IYINIYETE AYKIRI HAREKET EDILMIŞ SAYILIR. SIGORTA ETTIREN VEYA SIGORTALI YAHUT BUNLARIN SÖZLEŞMEYI YAPMAKLA GÖREVLENDIRDIKLERI KIŞILER, IŞLERININ OLAĞAN SÜRECI IÇINDE, KENDILERINCE BILINMESI GEREKLI HER HUSUSU BILIYOR SAYILIRLAR. RIZIKONUN DEĞERLENDIRILMESI AÇISINDAN TAŞIDIKLARI ÖNEM DOLAYISIYLA, SÖZLEŞMEYI YAPIP YAPMAMA VEYA SIGORTA PRIMININ YA DA ŞARTLARIN BELIRLENMESINDE, BASIRETLI BIR SIGORTACININ VERECEĞI KARARA ETKEN OLABILECEK HER HUSUS SÖZLEŞMENIN ESASI ILE ILGILI HUSUS SAYILIR VE TÜRK TICARET KANUNU'NUN ILGILI HÜKÜMLERI UYGULANIR.

 

C.2. SIGORTA PRIMININ ÖDENMESI

 

SIGORTA PRIMININ TAMAMI VEYA TAKSITLE ÖDENMESI KARARLAŞTIRILMIŞ ISE ILK TAKSIT, POLIÇENIN TESLIMINDE VE KALAN TAKSITLER DE POLIÇEDE BELIRTILEN TARIHLERDE NAKDEN ÖDENIR. SIGORTA ETTIREN KIMSE PRIMINI VERMEMIŞ, PRIM TECIL EDILMIŞ VEYA POLIÇEDE VADELERI TAYIN VE TESPIT EDILEN HERHANGI BIR TAKSIDINI, VADE GÜNÜNÜN BITIMINDE ÖDEMEMIŞ ISE TEMERRÜDE DÜŞER. TEMERRÜT GÜNÜNÜ TAKIP EDEN 15 GÜN IÇERISINDE DE SIGORTA ETTIREN PRIM BORCUNU ÖDEMEZSE BU MÜDDETIN BITIMINDEN ITIBAREN 15 GÜN SÜRE ILE SIGORTA TEMINATI DURUR. BU SÜRENIN SONUNA KADAR PRIM ÖDENMEDIĞI TAKDIRDE SIGORTA SÖZLEŞMESI HERHANGI BIR IHTARA GEREK KALMADAN FESHEDILMIŞ OLUR. BU POLIÇE ILE ILGILI HERHANGI BIR PRIM IADESI EKLI ÖZEL ŞARTLARA GÖRE YAPILIR.

 

C.3. TEBLIĞ VE İHBARLAR

 

SIGORTA ETTIREN VEYA SIGORTALININ BILDIRIMLERI, SIGORTA ŞIRKETININ MERKEZINE VEYA SIGORTA SÖZLEŞMESINE ARACILIK EDEN ACENTEYE, NOTER ARACILIĞI YAHUT TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA YAPILIR. SIGORTA ŞIRKETININ BILDIRIMLERI DE SIGORTA ETTIREN VEYA SIGORTALININ POLIÇEDE GÖSTERILEN ADRESLERINE, BU ADRESLERIN DEĞIŞMIŞ OLMASI HALINDE ISE SIGORTA ŞIRKETININ MERKEZINE VEYA SIGORTA SÖZLEŞMESINE ARACILIK EDEN ACENTEYE BILDIRILEN SON ADRESLERINE AYNI SURETTE YAPILIR. TARAFLARA IMZA KARŞILIĞI ELDEN VERILEN MEKTUP, TELGRAF, TELEKS VEYA FAKS ILE YAPILAN BILDIRIMLER DE TAAHHÜTLÜ MEKTUP HÜKMÜNDEDIR.

 

C.4. TICARI VE MESLEKI SIRLARIN SAKLI TUTULMASI

SIGORTACI VE SIGORTACI ADINA HAREKET EDENLER BU SÖZLEŞMENIN YAPILMASI DOLAYISIYLA SIGORTA ETTIRENE VE SIGORTALIYA ILIŞKIN OLARAK ÖĞRENECEKLERI SIRLARIN SAKLI TUTULMAMASINDAN DOĞACAK ZARARLARDAN SORUMLUDURLAR.

 

C.5. YETKILI MAHKEME

SIGORTA SÖZLEŞMESINDEN DOĞAN ANLAŞMAZLIKLAR NEDENIYLE AÇILACAK DAVALARDA YETKILI MAHKEME, SIGORTA ŞIRKETI MERKEZININ VEYA SIGORTA SÖZLEŞMESINE ARACILIK YAPAN ACENTENIN IKAMETGAHININ BULUNDUĞU YERDEKI VEYA RIZIKONUN TÜRK KARASULARINDA GERÇEKLEŞMESI HALINDE RIZIKONUN GERÇEKLEŞTIĞI YERDEKI TICARET DAVALARINA BAKMAKLA GÖREVLI MAHKEMEDIR.

 

C.6. ZAMANAŞIMI

SIGORTA SÖZLEŞMESINDEN DOĞAN BÜTÜN TALEPLER, HASAR TARIHINDEN ITIBAREN IKI YILDA ZAMANAŞIMINA UĞRAR.

 

C.7. ÖZEI ŞARTLAR

TARAFLARIN ANLAŞMASINA GÖRE, GENEL ŞARTLARA AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA ÖZEL ŞARTLAR KONULABILIR VE BU ÖZEL ŞARTLAR GENEL ŞARTLARA GÖRE ÖNCELIKLI OLARAK UYGULANIR.

İletişim Bilgileri
DİĞER ÜRÜNLER

Araç Değer Kaybı

-

Trafık Kazası Bedenı Sakatlık Hasarları

-

Trafık Kazası Bakıcı Gıderı

-